سال تحصيلي جديد مبارك باد

دانش آموزان عزيزتر از دل و جان

سال تحصيلي جديد مبارك باد.


وقتي برگ هاي ريزان و رقصان پاييزي كوچه ها و خيابان ها را براي استقبال از آمدن شما به مدرسه فرش مي كند، وقتي كه زمزمه باد هاي پاييزي از تن عريان درختان عبور مي كند، تنها يك صدا به گوش مي رساند: اي فرزندان برومند، پاييز رسيد، مهر ماه آمد. سال تحصيلي جديد مبارك باد.

امروز زنگ مدرسه ها به صدا در آمد و هزاران دانش آموز مشتاق به سوي كلاسهاي درس شتافتند. اما شما اي اميد هاي ارزنده آينده ايران زمين، اي دانش آموزان مظلوم ايراني بهايي، شما چه احساسي داريد؟ آيا نگرانيد؟ آيا هزاران اميد و آرزو را با اضطراب از سرزنش و تحقير معلم و تبعيض در تحصيل مي آميزيد؟

دل قوي داريد خدا با شماست و قول داده است كه مظلومان را ياري كند و آنها را در هيچ شرايطي تنها نگذارد. قدم به پيش، گام هايتان استوار، الطاف جمال ابها پشت و پناه شما.

در طول دوران تحصيلي امسال، ورقا با شما خواهد بود و خبرهاي خوشي براي شما خواهد آورد. اكنون سال جديد تحصيلي را به شما تبريك مي گويد و براي همه شما آرزوي موفقيت دارد.

جاويد فرزندان ايران