نامه سرگشاده جامعه جهانی بهائی خطاب به وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران

نامه سرگشاده جامعه جهانی بهائی خطاب به وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران ضمیمه همین مطلب است، آن را دریافت و مطالعه کنید.