تخریب منزل حضرت بهاءلله، عبور از آخرین مرزهای انسانیت و مدارا

 ترجمه‌ای از پیام بیت ‌العدل اعظم الهی خطاب به محافل روحانی ملّی 

(از: مرکز جهانی بهائی)
ارسال از طریق الکترونیکی
خطاب به: تمام محافل روحانی ملّی
تاریخ: ۲۷ ژوئن ۲۰۱۳

با قلوبی پرسوز و گداز خبر تخریب بیت اعظم، بیت مبارک حضرت بهاءالله در بغداد را به اطّلاع شما می‌رسانیم. جزئیّات این عمل شنیع هنوز روشن نیست ولی پیامد آنی و وخیم آن آشکار است: مردم جهان از موهبت وجود حریمی مبارک با تقدّسی لاتحصی محروم گشته‌اند.

عملی چنین اسفناک در آستانۀ کنفرانس‌های بی‌سابقۀ پیروان جوان حضرت بهاءالله و دوستان آنان در سراسر عالم، ارتباط غیبی بین بحران و پیروزی را به یاد می‌آورد که از طریق آن، ارادۀ محیطۀ غالبۀ محتومۀ حضرتش نهایتاً تحقّق خواهد یافت.

از آستان جمال اقدس ابهی رجا می‌نماییم که به بندگان باوفایش استقامت و قدرت تحمّل این ضربۀ شدیده را عطا فرماید. اطّلاعات بیشتر به محض وصول ابلاغ خواهد شد.

بیت العدل اعظم

در آثار قلم اعلی جلد یک، ص 166 در مورد بیت مبارک است، قوله الحکیم:

ايّاک ان يمنعک الانقلاب عن ذکر ربّک العزيز الوهّاب. بلّغ النّاس بما امرت به من قبل و ادع اهل ارضک و ما دونها الی اللّه ربّ العالمين. عليک بالحکمة ايّاک ان تتجاوز عنها لئلّا يحدث ما يجزع به العباد کما رايت بعينک کذلک امرتم فى اکثر الالواح ان ربّک لشهيد و عليم. ان اجمع الاسارى فى هناک و ذکّرهم فى کلّ الاحيان لئلّا يحدث بينهم ما يتفرّق به قلوبهم کذلک امر ربّک العزيز الفريد و اذکر ما نزّل فى ارض السّرّ فى السّنة الاولی لعبدنا المهدى و اخبرناه به فيما يرد علی البيت من بعد لئلّا يحزنه ما ورد من قبل من الّذى اعتدى و سرق عند ربّک علم السّموات و الارضين قلنا و قولنا الحقّ ثمّ اعلم بان ليس هذا اوّل وهنٍ نزل علی بيتى و قد نزل من قبل بما اکتسبت ايدى الظّالمين وسينزل عليه من الذّلة ما تجرى به الدّموع عن کلّ بصر بصير کذلک القيناک بما هو المستور فى حجب الغيب وما اطّلع به احد الّا اللّه العزيز الحميد. ثمّ تمضى ايّام يرفعه اللّه بالحقّ و يجعله علماً فى الملک بحيث يطوف فى حوله ملأ عارفون. هذا قول ربّک من قبل ان ياتى يوم الفزع قداخبرناک به فى هذا اللّوح لئلّايحزنک ماورد علی البيت بمااکتسبت ايدى المعتدين والحمدللّه العليم الحکيم.


وعود الهی در باره ی بیت مبارک بغداد

الف) از آثار حضرت بهاءالله

1.       « سینزل علیه (بیت بغداد) من الذلةِ ما تجری به الدموعُ عن کل بصرٍ بصیر. کذلک القیناک بما هوالمستورُ فی حجب الغیب و ما اطّلع به احدٌ الااللهُ العزیزُ الحمید. » (منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، فقره‌ی 58- آثار قلم اعلی1، ن. ك. Roman14، ص73، بند14) [مضمون: به زودی ذلّتی بر آن (بیت بغداد) وارد خواهد شد که چشم هر فرد بصیر را به گریه وادارد. این گونه آنچه را که در پرده‌های غیب مستور است و هیچ کس جز خداوند از آن آگاه نیست، به تو القاء نمودیم.]

2.       « ثم (بعد از دوره‌ی ذلّت) تَمضی ایّام یرفعَهُ (بیت بغداد) اللهُ بالحقّ و یجعَلَهُ عَلَماً فی الملک، بحیثُ یطوفُ فی حولَه ملاءٌ عارفون.هذا قول ربّک من قبل ان یأتی یوم الفزع (دوره‌ی ذلّت بیت)، قد اخبرناک به فی هذا اللّوح لئلّا یحزنک ما ورد علی البیت بما اکتسبت ایدی المعتدین و الحمدلله العلیم الحکیم.» (منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، فقره‌ی 58) [مضمون بیان مبارك: سپس (بعد از دوره‌ی ذلّت) ایّامی‌سپری می‌شود و خداوند به قدرت راستی، آن (بیت بغداد) را همچون عَلمی‌در تمامی‌سرزمین خواهد کرد (در برابر دیدگان مردمان برتری خواهد داد)، به گونه‌ای که گروه شناسندگان (مؤمنان) حول آن طواف خواهند نمود. این گفته‌ی پروردگار تو است قبل از آمدن روز اندوه (دوره‌ی ذلّت بیت)، در این لوح این امر را به تو خبر دادیم تا شاید آنچه به دست ستمگران (در زمان جمال مبارك) بر بیت وارد شد، غمگینت نكند و ستایش خداوند راست كه علیم و حكیم است.]

 

ج) از آثار حضرت ولیّ امرالله

3.       « ای قوی قدیر،... بیت اعظمت را از پنجه‌ی اهل عدوان برهان و قدر و منزلتش را بر مدّعیان ظاهر و آشکار کن.» (توقیع88 بدیع، مجموعه‌ی توقیعات149 بدیع، ص34)

4.       « چون میقات مقدّر فرارسد و موعد مقرّر تحقّق یابد، وسائل استخلاص بیت اعظم (در بغداد) موطئ اقدام جمال قدم، فراهم شود و مقام و موقعیتی که از قلم اعلی در شأن آن منظر اکبر نازل شده، به ابدع وجه، چهره گشاید.» (حضرت ولیّ امرالله، قرن بدیع، ویرایش جدید، ص718)

5.       « هرچند این بحران (غصب بیت مبارك بغداد) به سبب مجموعه‌ای از دلایل مذهبی و سیاسی، هنوز (1944 میلادی) رفع نشده است؛ امّا...در زمان مقرّر...، هنگامی‌که به مشیّت الهی، اسباب حلّ و فصل آن فراهم شود، سرنوشت پرشکوهی که آن حضرت در الواح مبارکه برای آن مقدّر فرموده، نمودار خواهد گشت.» (مرور معبود، ص 340)

6.       « حضرت بهاءالله (قبل از غصب بیت مبارك بغداد توسّط شیعیان)...در اشاره به آینده‌ی همین بیت، این پیش‌بینی را مطرح نموده بود: " در آینده‌ای دور، حضرت پروردگار، به قدرت حقیقیت، آن (بیت بغداد) را در برابر عیـون عالمیان اعتلا خواهـد بخشید و آن را عَلَم قدرتمند سلطنت خود قرار خواهد داد و معبدی مقرّر خواهد نمود که اهل ایمان به دورش طواف كنند."»(مرور معبود، ص 343)

7.       « بیت اعظم بغداد که حضرت بهاءالله در کتاب اقدس آن را مقرّ حج معیّن فرموده، هنوز (1944 میلادی) آزاد نگشته است.» (مرور معبود، ص 392)

8.       « در سنین آتیه‌ی این دور بهایی...بیت الله الاعظم و کعبة الامم از چنگ غاصبان و ظالمان مستخلص گردد و زیارتگاه عالمیان شود.» (حضرت ولیّ امرالله، توقیع 105، توقیعات 109-102، ص 185)