قاشق داغ بر روی دست دانش آموز بهائی بخاطر عدم شرکت در نماز جماعت

شیراز: آزار بدنی آناهیتا زهرائی، دانش آموز کلاس اول

۲۳ خرداد ۱۳۹۰ (۱۳ ژوئن ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران:

اخیراً آناهیتا زهرائی ساکن شیراز که در یکی از مدارس دولتی شیراز در پایۀ اول ابتدایی درس می خواند، به خاطر شرکت نکردن در نماز جماعت مدرسه، توسط معلم خود مورد آزار بدنی قرار گرفت. معلم با وسيلۀ تحریر به شدت روی دست او زد و سپس قاشقی را در آشپزخانه داغ کرده و روی دست او گذاشت.

وقتی مادرش به این آزار اعتراض کرد، معلم در حضور مدیر و دیگر معلمان به کار خودش افتخار کرد. آقای زهرائی از طریق قانونی اقدام کرد و همچنین توانست نامه ای از پزشک قانونی در تأیید جراحت کودک بگیرد. در نتیجه معلم مورد توبیخ قرار گرفت.

به نقل از:http://news.persian-bahai.org/2011061301